AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Sep 20: “Standards of Christian Living-Part 3
Mga Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 3”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 19: “Standards of Christian Living-Part 2
Mga Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7