AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jan 19: “You can Trust the Bible-Part 1
Maaari Mong Paniwalaan ang Biblia-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 17: “What will happen to us in the future?
Ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “The Law of God is Everlasting
Ang Kautusan ng Dios ay Walang Hanggan”
13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 15: “The Three Angels Message-Part 4
Ang Pabalita ng Tatlong Anghel-Part 4”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 14: “The Three Angels Message-Part 3
Ang Pabalita ng Tatlong Anghel-Part 3”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 12: “We Can Trust God-Part 2
Maaari Tayong Sumampalataya sa Diyos-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 10: “Lasting legacy
Walang hanggang pamana”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 09: “Seven Steps to End Extra-Marital Affairs
Pitong Hakbang sa Pag-iwas sa Pangangalunya”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 08: “The Three Angels Message-Part 2
Ang Pabalita ng Tatlong Anghel-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 07: “The Three Angels Message-Part 1
Ang Pabalita ng Tatlong Anghel-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12