AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 27: “What are the Differences Between Ceremonial and Moral Law?
Ano ang mga Pagkakaiba ng Seremonyal at Moral na Kautusan?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 25: “What is needed to be forgiven?
Ano ang kailangan upang mapatawad ang kasalanan?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7