AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 25: “What Nature did Jesus take?
Ano ang Likas na Kinuha ni Hesus?”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 24: “Perfection can be a dangerous topic
Ang kasakdalan ay mapanganib na paksa”
14.8 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7