AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Aug 08: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 2
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 07: “How to Abide in Christ?
Paano Mananatili Kay Kristo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 06: “The Gift of Hope
Ang Kaloob na Pag-asa”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 04: “The Day that Jesus Kept
Ang Araw na Ipinangilin ni Jesus”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 02: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 1
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 01: “The Truth About Penance-Part 3
Ang Katotohanan Tungkol sa Penitensya-Part 3”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 31: “Truth Gives Freedom
Ang Katotohanan ay Nagpapalaya”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 30: “Heirs of the Kingdom
Mga Tagapagmana ng Kaharian”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 28: “Three Kinds of Sabbath
Tatlong Uri ng Sabbath”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 26: “The Truth About Penance-Part 2
Ang Katotohanan Tungkol sa Penitensya-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7