AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jun 06: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 4
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 4”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 05: “Portrait of Redemption
Larawan ng Pagtubos”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 04: “Gospel in the Old Testament
Ebanghelyo sa Lumang Tipan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 02: “The Law of Freedom
Ang Kautusan ng Kalayaan”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 31: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 3
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 3”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 30: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 2
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 29: “The Substitute
Ang Kahalili”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 28: “How will You Respond
Paano Ka Tutugon”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 26: “The New Birth
Ang Bagong Pagkapanganak”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank May 24: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 1
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7