AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Oct 10: “What is the goal of steward?
Ano ang layunin ng pagiging katiwala?”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 09: “How will you respond to God's love?
Paano ka tutugon sa pag-ibig ng Dios?”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 07: “How Christ will return?
Paano Magbabalik si Cristo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank October 05, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank October 04, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank October 03, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank October 02, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 30: “Signs of Christ's Second Coming
Mga Tanda ng Ikalawang Pagbabalik ni Kristo”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 28: “"Thy will be Done"
"Maganap ang Iyong Kalooban"”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 27: “The Kingdom
Ang Kaharian”
13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7