AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jun 10: “The Law of God is Everlasting-Part 2
Ang Kautusan ng Dios ay Walang Hanggan-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 08: “The Law of God is Everlasting-Part 1
Ang Kautusan ng Dios ay Walang Hanggan-Part 1”
13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 07: “Seven Steps to End Extra-Marital Affairs
Pitong Hakbang sa Pag-iwas sa Pangangalunya”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 06: “The Desire to Share comes Naturally
Ang Pagnanais na Magbahagi ay Kusang Dumarating”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 05: “What is the Reason for Witness?
Ano ang Dahilan ng Pagsaksi?”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 03: “Standard of Christian Living-Part 3
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 3”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 01: “Standard of Christian Living-Part 2
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 31: “Standard of Christian Living-Part 1
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 1”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 30: “The Abiding Relationship with God
Ang Nanantiling Relasyon sa Dios”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 29: “The Abiding Relationship with God
Ang Nanantiling Relasyon sa Dios”
14.7 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7