AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Aug 08: “We can do as Jesus did
Magagawa natin ang nagawa ni Hesus”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 07: “Repulsiveness of Sins
Kasuklam-suklam na Kasalanan”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank August 05, 2017 12.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 03: “Hope Stories: Single Parenting
Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Nag-iisang Magulang ng mga Anak”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 02: “Hope Stories: Multi Handicapped Daughter
Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Anak na Pininsala ng mga Kapansanan”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 01: “Power from Above
Kapangyarihang mula sa Itaas”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 31: “Does Jesus has advantage in overcoming temptations?
May kalamangan ba si Hesus na pagtatagumpay sa mga tukso?”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 29: “The Sabbath in the Old Testament
Ang Sabbath sa Matandang Tipan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 27: “Hope Stories: Healing from Serious Illnesses
Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Kagalingan mula sa Matitinding Karamdaman”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 26: “Hope Stories: Coping with Depression
Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Pagbangon mula sa Depresyon”
13 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7