AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 23: “Paano Magagapi ang Panghihina ng Loob? // How to Conquer Discouragement?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 22: “Buhay Kasama si Kristo: Ang Abogado-Episode 4 // Life with Christ: The Lawyer-Episode 4” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank May 21: “Labanan sa Kalawakan ng Apocalipsis-Part 4 // Revelation's Star Wars-Part 4” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank May 20: “Labanan sa Kalawakan ng Apocalipsis-Part 3 // Revelation's Star Wars-Part 3” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank May 18: “Kapag si Jesus ay Dumating para sa Iyo - Part 1 // When Jesus Comes for You - Part 1” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank May 16: “Paano Makaiwas sa Pagkakautang? // How to Escape Debt?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 15: “Buhay Kasama si Kristo: Methodist-Episode 3 // Life with Christ: Methodist-Episode 3” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank May 14: “Labanan sa Kalawakan ng Apocalipsis-Part 2 // Revelation's Star War-Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank May 13: “Labanan sa Kalawakan ng Apocalipsis-Part 1 // Revelation's Star War-Part 1” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 11: “Ano ang Ating Hinaharap?-Part 2 // What is Our Future?-Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18