AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jun 20: “Drinks for Real Men-Part 3
Ang Inumin ng Tunay na Lalaki-Part 3”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 19: “Invitation of an In-Law
Paanyaya ng Isang Manugang”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 18: “Invitation for Salvation
Paanyaya ng Kaligtasan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 16: “The Law of Blessings
Ang Kautusan ng Pagpapala”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 14: “Drinks for Real Men-Part 2
Ang Inumin ng Tunay na Lalaki-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 13: “Drinks for Real Men-Part 1
Ang Inumin ng Tunay na Lalaki-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 12: “The Efficacy of the Cross
Ang Bisa ng Krus”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 11: “Spousal Care
Malasakit ng Asawa”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 09: “The Law is Love
Ang Kautusan ay Pag-ibig”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 07: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 5
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 5”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7