AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 08: “The Chosen-Part 1
Ang mga Hinirang-Part 1”
13.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 06: “Sabbath, Evidence of God's Care
Sabado, Patotoo ng Pag-aaruga ng Dios”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 05: “Testament of a Perfect Creator
Patotoo ng isang Sakdal na Manlalalang”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 04: “Jesus, is He the Son of God?
Hesus, Siya ba ay Anak ng Dios?”
13.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 03: “Healing or Sabbath Breaking-Part 2
Pagpapagaling o Paglabag ng Sabado -Part 2”
13.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 01: “Healing or Sabbath Breaking-Part 1
Pagpapagaling o Paglabag ng Sabado -Part 1”
13.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 29: “Sabbath: An Evidence of Our Origin
Sabbath: Patotoo ng Ating Pinagmulan”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 28: “The Lord and His Sabbath-Part 2
Ang Panginoon at ang Kaniyang Sabbath-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 27: “How does the devil tempt Jesus?
Paano tinukso ng demonyo si Jesus?”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 26: “When does temptation becomes sin?
Kailan nagiging kasalanan ang tukso?”
14.8 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7