AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank November 20, 2017 12.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 18: “Man's Nature
Ang likas ng Tao”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 16: “Standards for Diet and Health_Part 1
Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 15: “Me and God: Five steps to Him
Ako at Ang Dios: Limang hakbang sa paglapit”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 14: “God's mysterious ways-Part 1
Mga mahiwagang kaparaanan ng Dios-Part 1”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 13: “Accountability of Steward
Kapanagutan ng Katiwala”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 11: “How to Prepare for His Coming?
Paano Paghahandaan ang Pagbabalik ni Cristo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 09: “How can I know God-Part 1?
Paano makikilala ang Dios-Part 1?”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 08: “The Kingdom, Glory and Power
Ang Kaharian, Kaluwalhatian at Kapangyarihan”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 07: “Perils in Prosperity
Panganib sa Kasaganaan”
14.9 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7