AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Feb 22: “Truth About Purgatory-Part 2
Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 2”
39.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 21: “Truth About Purgatory-Part 1
Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 1”
39.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 20: “The Way, Truth and Life
Ang Daan, Katotohanan at Buhay”
39.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 19: “The Resurrection and Life
Ang Pagkabuhay na Muli at Buhay”
41.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 17: “God's Remedy for Sin
Ang Lunas Dios sa Kasalanan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 15: “The only basis of faith
Ang tanging saligan ng pananampalataya”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 14: “Love Courtship and Marriage-Part 3
Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 3”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 13: “The Good Shepherd
Ang Mabuting Pastol”
15.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 12: “Door of Salvation
Pintuan ng Kaligtasan”
15.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 10: “Where Does Suffering Come From?
Saan Galing Ang Paghihirap?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7