AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 22: “The Sabbath Commandment
Ang Utos Ukol sa sabbath”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 20: “Why still observe the sabbath?
Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 19: “Reminiscence of Service
Pag-alaala ng Paglilingkod”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 18: “Perfection of Character
Kasakdalan ng Likas”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 17: “Choir for Battle
Koro para sa Digmaan”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 15: “When was the Sabbath made?
Kailan ginawa ang Sabbath?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 13: “Testament of of God's Redemption
Patotoo ng Pagtubos ng Dios”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 12: “Testament of God's Ownership
Patotoo ng Pagmamay-ari ng Dios”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 11: “The Christian Warfare
Ang Pakikibakang Kristiyano”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 10: “Victory
Pagtatagumpay”
14.8 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7