AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Sep 19: “God's plan for you
Ang panukala ng Dios para sa iyo”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 18: “A Sacred Responsibility
Ang Sagradong Tungkulin”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 16: “How important is obedience?
Gaano kahalaga ang pagsunod?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 14: “Importance of Prayer
Ang Kahalagahan ng Pananalangin”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 13: “Characteristics of a Good Steward-Part 2
Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 12: “Beware of greediness
Mag-ingat sa kasakiman”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 11: “Give whatever you have
Ibigay anoman ang nasa iyo”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 09: “Proper Sabbath Observance
Ang Tamang Pangingilin ng Sabbath”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 07: “Characteristics of a Good Steward-Part 1
Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 1”
13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 06: “Ten Myths About Stewardship-Part 2
Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7