AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Mar 21: “Kaya ba Akong Baguhin ng Dios? // Can I be Changed by God?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 20: “Sabado, Patotoo ng Pag-aaruga ng Dios // Sabbath, Evidence of God's Care” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 19: “Ang Hayop ng Apocalipsis-Part 2 // The Beast of Revelation-Part 2” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 18: “Ang Hayop ng Apocalipsis-Part 1 // The Beast of Revelation-Part 1” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 16: “Ang Pangalawang Pagkakataon-Part 1 // The Second Chance-Part 1” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 14: “Paano magkaroon ng malusog na pamumuhay? // How to have a healthy lifestyle?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 13: “Patotoo ng isang Sakdal na Manlalalang // Testament of a Perfect Creator” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 12: “Ang Maliit na Sungay-Part 2 // The Little Horn-Part 2” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 11: “Ang Maliit na Sungay-Part 1 // The Little Horn-Part 1” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 09: “Ang Tulay sa Isang Kasiya-siyang Buhay-Part 2 // The Bridge to a Enjoyable Life-Part 2” 13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12