AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jun 01: “Standard of Christian Living-Part 2
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 31: “Standard of Christian Living-Part 1
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 1”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 30: “The Abiding Relationship with God
Ang Nanantiling Relasyon sa Dios”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 29: “The Abiding Relationship with God
Ang Nanantiling Relasyon sa Dios”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 27: “What are the Differences Between Ceremonial and Moral Law?
Ano ang mga Pagkakaiba ng Seremonyal at Moral na Kautusan?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 25: “What is needed to be forgiven?
Ano ang kailangan upang mapatawad ang kasalanan?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 24: “Salvation by Grace
Pagliligtas sa Pamamagitan ng Biyaya”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 23: “Can Satan coz Us to Sin?
Kaya ba Tayong Papagkasalain ni Satanas?”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 22: “All Things with Christ
Magagawa ang Lahat Kay Kristo”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 20: “God's Law in the New Testament
Ang Kautusan ng Diyos sa Bagong Tipan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7