AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 23: “The Important Object Inside the Ark
Ang Mahahalagang Laman ng Kaban”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 22: “The Promised Power
Ang Pangakong Kapangyarihan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 21: “Why Resurrection is Important
Bakit Mahalaga ang Pagbuhay na Muli?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 19: “Danger of Procrastination
Ang Panganib ng Pagpapaliban”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 17: “Symbol of God's Presence
Simbolo ng Presensya ng Dios”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 16: “Symbol of Mediation
Simbolo ng Pamamamagitan”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 15: “Did Jesus Really Live Again?
Tunay ba na si Jesus ay Nabuhay?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 14: “Unbelief Breeds Worrying
Ang Hindi Paniniwala ay Nagbubunga ng Pagkabalisa”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 12: “Why is Baptism Important?
Bakit Mahalaga ang Bautismo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 10: “Three Important Furnitures
Tatlong Mahahalagang Kasangkapan”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7