AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jan 12: “We Can Trust God-Part 2
Maaari Tayong Sumampalataya sa Diyos-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 10: “Lasting legacy
Walang hanggang pamana”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 09: “Seven Steps to End Extra-Marital Affairs
Pitong Hakbang sa Pag-iwas sa Pangangalunya”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 08: “The Three Angels Message-Part 2
Ang Pabalita ng Tatlong Anghel-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 07: “The Three Angels Message-Part 1
Ang Pabalita ng Tatlong Anghel-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 05: “We Can Trust God-Part 1
Maaari Tayong Sumampalataya sa Diyos-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 03: “Who Are You?
Sino Ka?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 02: “Standard of Christian Living-Part 3
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 3”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 01: “Marks of the True Church-Part 4
Tanda ng Tunay na Iglesia-Part 4”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 31: “Marks of the True Church-Part 3
Tanda ng Tunay na Iglesia-Part 3”
13.4 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7