AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Dec 04: “Under Grace
Sa ilalim ng Biyaya”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 02: “What is the Soul?
Ano ang Kaluluwa?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 30: “Question about Foods-Part 2
Mga Tanong sa Pagkain-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 29: “Questions About Foods
Mga Tanong sa Pagkain”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 28: “The grace of giving
Ang biyaya sa pagbibigay”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 27: “The way to be content
Ang daan para sa kasiyahan”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 25: “Where are the Dead?
Saan Naroon ang mga Patay?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 23: “Standards for Diet and Health_Part 23
Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 3”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 22: “Standards for Diet and Health_Part 2
Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank November 21, 2017 12.7 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7