AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Apr 04: “Paano Mararanasan ang Tunay na Kaligayan? // How to Experience True Happiness?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 03: “Patotoo ng Pagtubos ng Dios // Testament of of God's Redemption” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 02: “Pabalita ng Pag-asa sa Apokalipsis-Part 2 // Revelation's Message of Hope-Part 2” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 01: “Pabalita ng Pag-asa sa Apokalipsis-Part 1 // Revelation's Message of Hope-Part 1” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 30: “Sino ang AKO NGA? // Who is the "I AM"?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 28: “Bakit Pinahihintulutan ng Dios ang mga Paghihirap? // Why Does God Allow Sufferings?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 27: “Patotoo ng Pagmamay-ari ng Dios // Token of God's Ownership” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 26: “Ano ang Hinaharap ng Sanlibutan?-Part 2 // What is the Future of the World?-Part 2” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 25: “Ano ang Hinaharap ng Sanlibutan?-Part 1 // What is the Future of the World?-Part 1” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 23: “Ang Pangalawang Pagkakataon-Part 2 // The Second Chance-Part 2” 13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12