AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank October 03, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank October 02, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 30: “Signs of Christ's Second Coming
Mga Tanda ng Ikalawang Pagbabalik ni Kristo”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 28: “"Thy will be Done"
"Maganap ang Iyong Kalooban"”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 27: “The Kingdom
Ang Kaharian”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 26: “Your Heart and Treasure
Ang Iyong Puso at Kayamanan”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 25: “Where is your treasure?
Saan naroon ang iyong kayamanan?”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 23: “How certain is Christ's coming?
Gaano katiyak ang pagbabalik ni Kristo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 21: “His Character and His Name
Ang Kaniyang Katangian at Pangalan”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 20: “The Lord's Prayer
Ang Panalangin ng Panginoon”
13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7