AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 08: “Genuine Faith Works
Ang Tunay Pananampalataya ay Gumagawa”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 06: “God's Law to Endure or to be Abolished?
Ang Kautusan kaya ay Nananatili pa O Pinawi na?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 04: “Manner of Christ Return
Paraan ng Pagbabalik ni Hesus”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank May 03: “Assurance of His Coming
Katiyakan ng Kaniyang Pagbabalik”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank May 02: “The Purpose of Good Works
Ang L:ayunin ng Mabubuting Gawa”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 01: “Good works done Apart from Christ are Bad Works
Ang Mabubuting gawang Hiwalay kay Kristo hindi Mabubuting Gawa”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 29: “The Purpose of the Law
Ang Layunin ng Kautusan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 27: “Jesus: God and Man-Part 2
Jesus: Diyos at Tao-Part 2”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 26: “Jesus: God and Man-Part 1
Jesus: Diyos at Tao-Part 1”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 25: “Christ is the End of the Law for Righteousness
Si Hesus ang Wakas ng Kautusan para sa Katuwiran”
14.7 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7