AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Mar 08: “Truth About Infant Baptism-Part 1
Katotohanan sa Pagbibinyag ng Sanggol-Part 1”
39.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 07: “Truth About Hell-Part 2
Katotohanan Tungkol sa Impyerno-Part 2”
39.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 06: “The Savior
Ang Tagapagligtas”
39.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 05: “The Advocate
Ang Tagapamagitan”
39.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 03: “Steps to Eternal Life
Mga Hakbang sa Buhay na Walang Hanggan”
39.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 01: “Truth About Hell-Part 1
Katotohanan Tungkol sa Impyerno-Part 1”
39.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 28: “Truth About Purgatory-Part 3
Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 3”
39.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 27: “The Alpha and Omega
Ang Alpa at Omega”
39.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 26: “The True Vine
Ang Tunay na Puno ng Ubas”
39.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 24: “Experience of Salvation
Karanasan ng Kaligtasan”
39.2 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7