AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jun 15: “Father's Day
Araw ng Mga Ama”
13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 14: “What is the Role of the Law?
Ano ang Gawain ng Kautusan?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 13: “Christian Service is Compared to What?
Sa Ano Inihahalintulad ang Paglilingkod Kristiyano?”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 12: “Who is the Most Happy Person?
Sino ang Pinakamasayang Tao?”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 10: “The Law of God is Everlasting-Part 2
Ang Kautusan ng Dios ay Walang Hanggan-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 08: “The Law of God is Everlasting-Part 1
Ang Kautusan ng Dios ay Walang Hanggan-Part 1”
13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 07: “Seven Steps to End Extra-Marital Affairs
Pitong Hakbang sa Pag-iwas sa Pangangalunya”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 06: “The Desire to Share comes Naturally
Ang Pagnanais na Magbahagi ay Kusang Dumarating”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 05: “What is the Reason for Witness?
Ano ang Dahilan ng Pagsaksi?”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 03: “Standard of Christian Living-Part 3
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 3”
13.2 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7