AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Sep 19: “Standards of Christian Living-Part 2
Mga Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 18: “Faith and Acceptance-Part 2
Pananampalataya at Pagtanggap-Part 2”
14.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 17: “Faith and Acceptance-Part 1
Pananampalataya at Pagtanggap-Part 1”
14.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 15: “Repentance and Confession
Pagsisisi at Pagpapahayag”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 13: “Standards of Christian Living-Part 1
Mga Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 12: “Principles in Dealing with Alcoholics
Mga Prinsipyo ng Pakikitungo sa Mga Nagumon sa Alak”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 11: “The Old and New Covenant-Part 2
Ang Luma at Bagong Tipan-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 10: “The Old and New Covenant-Part 1
Ang Luma at Bagong Tipan-Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 08: “Saved by Grace
Naligtas sa Pamamagitan ng Biyaya”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 06: “Twelve Steps in Overcoming Alcohol Addiction-Part 2
Labindalawang Hakbang sa Pag-ahon sa Pagkagumon sa Alak-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7