AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 21: “What is the Seal of God?
Ano Tatak ng Dios?”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 19: “Praying Hail Mary-Part 2
Pagdarasal Kay Birhen Maria-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 18: “Praying Hail Mary-Part 1
Pagdarasal Kay Birhen Maria-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 17: “Final Invitation
Huling Paanyaya”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 16: “Come and See
Halika at Tingnan Mo”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 14: “Who Change the Day of Worship?
Sino ang Nagbago ng Pangilin?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 12: “Standards of Christian Living-Part 3
Mga Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 3”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 11: “Standards of Christian Living-Part 2
Mga Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 10: “Challenging Invitation
Paanyayang may Paghamon”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 09: “Let the Children Come
Hayaang Lumapit ang mga Bata”
13.2 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7